سرور تیم اسپیک اقتصادی

سرور تیم اسپیک اشتراکی رایگان 10 اسلات

هرگونه اسپم ویا خرید چند تایی برای این پلن غیر مجاز بوده
محصول شما پاک و اکانت شما مسدود میشودتحویل انی دارد
مدیریت سرور با پنل اختصاصی در محصول


ظرفیت 10 اسلات
آنتی دیداس سخت افزاری دارد
اتصال افراد خارج از کشور دارد
ترافیک نامحدود دارد
آپتایم 99 درصد
اتصال تمامی نسخه ها دارد
کوئری 95
یاتکا ندارد

سرور تیم اسپیک اشتراکی 32 اسلات

تحویل انی دارد
مدیریت سرور با پنل اختصاصی در محصول


ظرفیت 32 اسلات
آنتی دیداس سخت افزاری دارد
اتصال افراد خارج از کشور دارد
ترافیک نامحدود دارد
آپتایم 99 درصد
اتصال تمامی نسخه ها دارد
کوئری 95
یاتکا ندارد

سرور تیم اسپیک اشتراکی 64 اسلات

تحویل انی دارد
مدیریت سرور با پنل اختصاصی در محصول


ظرفیت 64 اسلات
آنتی دیداس سخت افزاری دارد
اتصال افراد خارج از کشور دارد
ترافیک نامحدود دارد
آپتایم 99 درصد
اتصال تمامی نسخه ها دارد
کوئری 95
یاتکا ندارد

سرور تیم اسپیک اشتراکی 128 اسلات

تحویل انی دارد
مدیریت سرور با پنل اختصاصی در محصول


ظرفیت 128 اسلات
آنتی دیداس سخت افزاری دارد
اتصال افراد خارج از کشور دارد
ترافیک نامحدود دارد
آپتایم 99 درصد
اتصال تمامی نسخه ها دارد
کوئری 95
یاتکا ندارد

سرور تیم اسپیک اشتراکی 512 اسلات

تحویل انی دارد
مدیریت سرور با پنل اختصاصی در محصول


ظرفیت 512 اسلات
آنتی دیداس سخت افزاری دارد
اتصال افراد خارج از کشور دارد
ترافیک نامحدود دارد
آپتایم 99 درصد
اتصال تمامی نسخه ها دارد
کوئری 95
یاتکا ندارد

سرور تیم اسپیک اشتراکی 1024 اسلات

تحویل انی دارد
مدیریت سرور با پنل اختصاصی در محصول


ظرفیت 1024 اسلات
آنتی دیداس سخت افزاری دارد
اتصال افراد خارج از کشور دارد
ترافیک نامحدود دارد
آپتایم 99 درصد
اتصال تمامی نسخه ها دارد
کوئری 95
یاتکا ندارد