پیشنهاد ویژه

ویژه پاییزی

1401/7/14 پیشنهاد ویژه تا تاریخ
این پک دارای 3 سرویس
سرور تیم اسپیک اختصاصی 1024 + یاتکا
بات پیشرفته سینوس تیم اسپیک
بات اتو رنک تیم اسپیک
یک پک کامل 3 ماهه به ارزش 181 هزار تومان میتوانید به قیمت 50 هزار تومان خریداری کنید